Vilkår for deltagelse i konkurranse om plass i AF-kollektivet

AF Gruppen Norge AS er ansvarlig for konkurransene, heretter kalt Organisatoren. Ved deltagelse i konkurransene vil konkurransevilkårene her anses som akseptert. Innledende runde, oppgave 1-8, kan løses av alle, men kun ingeniørstudenter ved et av de følgende studiestedene (heretter kalt Studiested/-et/-er/-ene) - som også er student ved disse i skoleåret 2021/2022 kan vinne hovedpremien og/eller kvalifisere seg til semifinalen og/eller finalen:

 • NTNU – Trondheim
 • NTNU – Gjøvik
 • NTNU – Ålesund
 • NMBU – Ås
 • OsloMet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Universitetet i Tromsø
 • Høgskolen i Østfold
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Stavanger

Om du ikke er student ved et av disse studiestedene, men likevel ønsker å løse de innledende åtte oppgavene i konkurransen og være med i trekningen av ukespremier, velger du kategorien «Utfordrer» når du registrerer din profil.

1. Konkurranseperiode

Konkurransen foregår i tre faser som avholdes til følgende tider og steder:
Innledende runde: 17.09.-05.11.2020 på afkollektivet.no
Semifinale: 09.11.-22.11.2020 på afkollektivet.no
Finale: 05.02.-07.02.2021. To dager innenfor nevnte tidsperiode på en angitt destinasjon

2. Hvem kan delta?

Innledende runde er åpen for alle. Man konkurrerer på skolenivå, der antallet som har løst de åtte kodene ved studiestedet avgjør skolens plassering i topplisten. Dersom du ikke er student ved navngitt universitet, kan du registrere deg som «utfordrer». Alle deltakere kan vinne ukespremier, men kun kvalifiserte ingeniørstudenter (jfr. ovenfor) kan være med i konkurransen om hovedpremien.

Semifinalen: En skole kan kun kvalifisere seg til semifinalen dersom den har 40 registrerte deltakere eller mer som har løst alle de åtte kodene i den innledende runden.

Semifinalen åpnes for kvalifiserte deltakere fra de fem skolene med flest deltakere etter at innledende runde er avsluttet. Alle deltakere i semifinalen må være studenter ved et av de utvalgte studiestedene og ha betalt studieavgift for gjeldende semester. Alle deltakere må ha ferdig registrert profil på nettsiden (huket av på delta i konkurransen, fylt ut studiested i liste, trinn, fullt navn samt gyldig e-postadresse)

Finalen er kun åpen for studenter ved de tre beste studiesteder som har minst 10 kvalifiserte deltakere. Deltakerne må ha besvart oppgavene i semifinalen. Organisator gjør en kvalitativ vurdering av alle kvalifiserte deltakere og inviterer inn deltakere fra tre skoler til finalen. Organisator forbeholder seg retten til å justere antall deltakere.

3. Hvordan man deltar

Du deltar ved å løse oppgaver på nettstedet afkollektivet.no. Når du har løst første kode og fylt ut din profil, så deltar du i konkurransen. Se regler for de ulike fasene av konkurransen:

Innledende runde

Innledende runde består av åtte koder som skal løses med ulik vanskelighetsgrad.

Du kan prøve å løse oppgavene så mange ganger du vil med samme bruker innenfor nevnt tidsramme for innledende runde. Du kan prøve så mange ganger du vil å løse en kode, men du får først tilgang til neste kode når den forrige er løst.

Du må ha løst alle de åtte kodene for å kunne komme på topplisten for din skole og være med i konkurransen om en plass til semifinalen.

Rangeringen til studiestedene på topplisten avgjøres av antallet deltakere som har løst de åtte kodene ved hvert studiested.

For å kvalifisere til semifinalen må du være registrert deltaker, ha løst de åtte kodene og ditt studiested være blant Topp 5 Studiesteder på topplisten

Semifinale:

I semifinalen kan du velge å løse oppgavene alene eller i et team på inntil tre deltakere. Dersom du velger å løse oppgaven i team, må alle deltakere være fra samme studiested og være kvalifisert til semifinalen. Team registreres på afkollektivet.no når semifinalene åpner.

Semifinalen består av kvalitative oppgaver, og vurderingskriteriene vil fremgå i oppgaveteksten på afkollektivet.no. Her vil det fremgå hvordan oppgaven skal lastes opp/innleveres. Oppgavene kan besvares helt frem til siste dato for innlevering, 22.11.2020. Besvarelsene vurderes av organisator før deltakerne til finalen plukkes ut.

For å kvalifisere til vurdering for finalen må det være minst 15 deltakere fra ditt Studiested som har fullført semifinalen og du må kunne dokumentere at du har betalt studieavgift for inneværende semester.

Finale:

Finalen er siste fase i konkurransen og vil avholdes på en nærmere angitt destinasjon over to dager, fra 05.02-07.02.2021.

Organisator gjør en kvalitativ vurdering av alle kvalifiserte deltakere og inviterer inn 15 deltakere fra hver av de tre beste studiestedene til finalen. Finalen vil bestå av ulike oppgaver og tester som vil bedømmes av Organisator og/eller personer Organisator utnevner til å gjennomføre slik bedømming. Reise og opphold til finalestedet dekkes av Organisator. Dersom en deltaker er forhindret fra å reise eller av annen grunn ikke kan delta i finalerunden mister vedkommende sin finaleplass. Organisator har da mulighet til å hente inn en erstatter, hvis de ønsker.

Organisator forbeholder seg retten til å justere antall deltakere til finalen.

4. Publisering av vinnere

Vinnere blir kontaktet på den e-postadressen de har registrert seg med på nettsiden. Vinnere publiseres ikke på nettsider eller i sosiale kanaler uten samtykke.

5. Premier

Hovedpremie

Kun studenter ved de utvalgte studiestedene kan vinne hovedpremien. Vinnere kan bli pålagt å fremvise dokumentasjon på betalt studieavgift for å få utlevert hovedpremien. Organisatoren kan oppheve premietildelingen dersom tilstrekkelige opplysninger for å utstede og oversende premien ikke gis innen rimelig tid, eller dersom vinneren oppgir feil opplysninger.

De beste deltagerne fra finalen, fra samme studiested, vil av Organisator utnevnes som vinnere av hele konkurransen. Vinnerne får flytte inn i AF-kollektivet høsten 2021 og bo der vederlagsfritt hele skoleåret fra august 2021 til og med juni 2022. Dette inkluderer husleie, felleskostnader, strøm og wifi-tilkobling.

Vinnerne må være heltidsstudenter, med betalt studieavgift ved det vinnende studiestedet, i 2021/2022 for å kunne motta premien.

Det tas forbehold om at premien kan utløse skattemessige konsekvenser.

Dersom en av vinnerne trekker seg har Organisator mulighet til å gi vedkommendes plass til en av de tapende finalistene fra samme studiested som de øvrige vinnerne. Det vil ikke utbetales noen erstatning til en vinner som trekker seg.

Delpremier

Ukespremier og vervepremier kan vinnes av alle registrerte deltakere som løser kodene i innledende runde.

AF Gruppens egne ansatte kan ikke vinne premier selv om de deltar i konkurransen.

Ukespremier deles ut til tre vinnere hver uke under innledende runde, der de åtte kodene løses. Ukespremier deles ut etter følgende kriterier:

25.09: Trekker vilkårlig vinner blant alle deltakere som har løst kode 2
02.10: Trekker vilkårlig vinner blant alle deltakere som har løst kode 3
09.10: Trekker vilkårlig vinner blant alle deltakere som har løst kode 4
16.10: Trekker vilkårlig vinner blant alle deltakere som har løst kode 5
23.10: Trekker vilkårlig vinner blant alle deltakere som har løst kode 6
30.10: Trekker vilkårlig vinner blant alle deltakere som har løst kode 7
05.11: Trekker vilkårlig vinner blant alle deltakere som har løst alle kodene

Organisator deler ut tre vervepremier til de tre deltakerne som har vervet flest nye deltakere innen 5. 11. Vervepremiene er digitale universalgavekort fra gogift.com pålydende kr 1500,- for hver av de tre vinnerne.

Organisator angir ukentlig tidspunkt for kåring som vil bli markedsført på konkurransens nettside, i sosiale medier og i nyhetsbrev. Ukespremiene er digitale universalgavekort fra gogift.com pålydende kr. 1000,- for hver av de tre vinnerne.

Premien utsendes til e-postadressen deltakeren har registrert seg med i konkurransen. Dersom adressen ikke er reell, vil premien gå til en annen deltaker.

Organisator forbeholder seg retten til å stryke deltakere som organisator har rimelig grunn til å tro har vært utsatt for bug eller har hacket nettsiden.

6. Generell informasjon

Dersom konkurransen ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder Organisatoren seg retten til å endre vilkårene for konkurransen. Herunder gjøres det særlig oppmerksom på at Covid-19-situasjonen kan medføre at gjennomføringen av konkurransen vil endres. Organisatoren vil forholde seg til de til enhver tid gjeldende smittevernanbefalinger, samt Organisatorens egne risikovurderinger.

Familiemedlemmer i ned- eller oppadstigende linje eller tilsvarende til en ansatt hos Organisator eller tilknyttede selskaper (datter-/søsterselskap ol.) kan ikke vinne premier i konkurransen.

Organisatoren kan diskvalifisere enhver deltager i konkurransen eller nekte å gi ut premie under konkurransen, dersom deltagerne ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene eller dersom det er mistanke om juks.

Oppgavebesvarelser/løsningsforslag fra deltakerne i finalen kan brukes fritt av Organisator i konkrete prosjekter, dersom de ønsker det. Deltagere som kommer opp med slik oppgavebesvarelse/løsning skal, der dette er mulig, krediteres for idéen, men har ikke rett til kompensasjon for slik bruk.

7. Spørsmål

Ved spørsmål til konkurransen kan man kontakte oss på: kommunikasjon@afgruppen.no